Vòng lặp trong php - php căn bản

47 lượt xem.

Hai bài trước mình đã giới thiệu hai lệnh rẻ nhánh rất quan trọng trong lập trình php đó là câu lệnh switch case câu lệnh if else. Và trong bài này ta sẽ bắt đầu tìm hiểu một khái niệm mới hơn đó là vòng lặp.

Vòng lặp for trong php

Vòng lặp for PHP thực hiện một đoạn mã một số lần được chỉ định.

Cú pháp

for ($khoi_tao_gia_tri; $kiem_tra; $bieu_thuc_thay_doi) {
    mã được thực thi;
}

Thông số:

  • $khoi_tao_gia_tri : Khởi tạo giá trị bộ đếm vòng lặp.
  • $kiem_tra : Kiểm tra mỗi vòng lặp lặp lại. Nếu là TRUE, vòng lặp tiếp tục. Nếu là FALSE, vòng lặp kết thúc.
  • $bieu_thuc_thay_doi : Tăng hoặc giảm giá giá trị bộ đếm vòng lặp.

Ví dụ

<?php
for ($x = 0; $x <= 5; $x++) {
    echo "The number is: $x <br>";
}
?>

Kết quả

The number is: 0
The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

Vòng lặp foreach trong php

Vòng lặp foreach lặp chỉ hoạt động trên các mảng, và được sử dụng để lặp qua từng giá trị trong một mảng.

Cú pháp

foreach ($array as $value) {
    mã được thực thi;
}

Đối với mỗi vòng lặp lặp lại, giá trị của phần tử mảng $array được gán cho $value cho đến khi nó đến phần tử mảng cuối cùng.

Ví dụ

<?php
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");

foreach ($colors as $value) {
    echo "$value <br>";
}
?>

Kết quả/h3>
red
green
blue
yellow

Vòng lặp while trong php

Vòng lặp while thực thi một đoạn mã chừng nào điều kiện quy định là đúng.

Cú pháp

while (điều kiện đúng) {
    mã được thực thi;
}

Ví dụ bên dưới đầu tiên đặt biến $x thành 1 ($x = 1). Sau đó, vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy miễn là $x nhỏ hơn hoặc bằng 5 ($ x <= 5). $x sẽ tăng lên 1 mỗi lần vòng lặp chạy ($x++):

Ví dụ

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
}
?>

Kết quả

The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

Vòng lặp do while trong php

Vòng lặp do while sẽ luôn thực hiện đoạn mã một lần, sau đó nó sẽ kiểm tra điều kiện, và lặp lại vòng lặp nếu điều kiện quy định là đúng.

Lưu ý rằng trong Vòng lặp do while, điều kiện được kiểm tra SAU khi thực hiện các câu lệnh trong vòng lặp. Điều này có nghĩa là Vòng lặp do while sẽ thực hiện các câu lệnh của nó ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là false lần đầu tiên.

Ví dụ

<?php
$x = 6;

do {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
} while ($x <= 5);
?>

Kết quả

The number is: 6
47 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản