Hàm và xây dựng hàm trong php - php căn bản

120 lượt xem.

Sức mạnh thực sự của PHP đến từ các chức năng của nó; nó có hơn 1000 chức năng tích hợp sẵn. Bên cạnh các hàm PHP có sẵn, chúng ta có thể tạo các hàm riêng của chúng ta. Một hàm là một khối các câu lệnh có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình và hàm sẽ được thực hiện bằng một cuộc gọi đến hàm.

Cấu trúc của một hàm trong PHP

Khai báo hàm do người dùng định nghĩa bắt đầu bằng từ function:

Cú pháp

function functionName() {
    mã được thực thi;
}

Lưu ý: Tên hàm có thể bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới (không phải là số). Tên hàm KHÔNG phân biệt chữ hoa chữ thường.

Mẹo: Cung cấp cho hàm một tên phản ánh chức năng của hàm đó!

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta tạo ra một hàm có tên là "writeMsg ()". Dấu ngoặc nhọn mở ({) cho biết sự khởi đầu của mã hàm và dấu ngoặc nhọn đóng (}) cho biết kết thúc hàm. Chức năng là xuất ra "Hello world!". Để gọi hàm, chỉ cần viết tên của nó:

Ví dụ

<?php
function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // gọi hàm
?>

Đối số

Thông tin có thể được chuyển đến các hàm thông qua các đối số. Một đối số giống như một biến. Các đối số được xác định sau tên hàm, bên trong dấu ngoặc đơn. Bạn có thể thêm bao nhiêu đối số tùy thích, chỉ cần tách chúng bằng dấu phẩy.

Ví dụ

<?php
function familyName($fname) {
    echo "Tên thường gọi là $fname .<br>";
}

familyName("Truongdz");
?>

Kết quả

Tên thường gọi là Truongdz .

Ví dụ sau có một hàm với hai đối số ($fname và $old):

Ví dụ

<?php
function familyName($fname, $old) {
    echo "Tên thường gọi là $fname . $old tuổi. <br>";
}

familyName("TruongDz", "10");
?>

Kết quả

Tên thường gọi là Truongdz . 10 tuổi.

Đối số mặc định

Ví dụ

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
    echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(); // Kết quả: 50
?>

Giá trị trả về

Để cho hàm trả về một giá trị, hãy sử dụng câu lệnh return:

Ví dụ

<?php
function tong($x, $y) {
    $z = $x + $y;
    return $z;
}

"2 + 4 = " . tong(2, 4);
?>

Kết quả

2 + 4 = 6
120 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản