Cú pháp - php căn bản

68 lượt xem.

Phần mở rộng tệp mặc định cho tệp PHP là ".php". Tệp PHP thường chứa các thẻ HTML và các đoạn mã PHP.

1. Cú pháp PHP cơ bản

Một đoạn mã PHP có thể được đặt bất cứ nơi nào trong tệp PHP, được bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

Ví Dụ

<?php

// Mã php ở đây

?>

Dưới đây, chúng ta có một ví dụ về một tệp PHP đơn giản, với một đoạn mã PHP sử dụng một hàm PHP "echo" để xuất văn bản "Hello World!" trên trang web:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php

echo "Hello World!";

?>


</body>
</html>

Kết quả

Hello World! 

Lưu ý: Các câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

2. Chương trình "Hello World"

Khi bạn học một ngôn ngữ bất kì thì chương trình in ra màn hình chữ “Hello World!” luôn là bài tập đầu tiên mà bạn phải làm.

Ví dụ: Xuất ra dòng chữ Chào Mừng Các Bạn Đến Với Truongne Blog!

Bước 1: Bạn mở Server XAMPP lên theo hướng dẫn của bài này “Cài đặt và sử dụng xampp server”.

Bước 2: Bạn tạo file index.php nằm trong thư mục truongblog như đã hướng dẫn ở bài viết đính kèm tại Bước 1.

Bước 3: Bạn mở file index.php ở Bước 1 bằng phần mềm chỉnh sửa file php (Ví dụ: Notepad++) và thêm vào đoạn mã dưới.

Ví dụ

<?php echo "Chào Mừng Các Bạn Đến Với Truongne Blog!"; ?>

Bước 4: Mở trình duyệt gõ vào đường dẫn localhost/truongblog/index.php. Nếu bạn làm đúng thì kết quả nó sẽ xuất ra là Chào Mừng Các Bạn Đến Với Truongne Blog!.

Kết quả

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Truongne Blog!

3. Ghi chú

Ghi chú có thể được sử dụng để:

  • Cho người khác hiểu bạn đang làm gì.
  • Nhắc nhở bản thân về những gì bạn đã làm. Nhận xét có thể nhắc bạn về những gì bạn đang nghĩ khi viết mã.

PHP hỗ trợ cho chúng ta hai cách để ghi chú đó là:

  • Ghi chú cho 1 dòng:  // noi dung can ghi chu
  • Ghi chú cho nhiều dòng: /*noi dung can ghi chu*/

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// dòng ghi chú

# Hoặc dòng ghi chú

/*
Ghi chú cho nhiều dòng
Ghi chú cho nhiều dòng
hihi
*/


$x = 5 + 5;
echo $x;
?>


</body>
</html>

Kết quả

10
68 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản