Câu lệnh switch case trong php - php căn bản

52 lượt xem.

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Nó hoạt động tương tự câu lệnh if else.

Cú pháp

switch (n) {
    case label1:
        mã sẽ được thực thi nếu n = label1;
        break;
    case label2:
        mã sẽ được thực thi nếu n=label2;
        break;
    case label3:
        mã sẽ được thực thi nếu n=label3;
        break;
    ...
    default:
        mã sẽ được thực thi nếu n khác với tất cả các label trên;
}

Đây là cách nó hoạt động: Đầu tiên chúng ta có một biểu thức n (thường là một biến). Giá trị của biểu thức sau đó được so sánh với các giá trị cho từng trường hợp trong cấu trúc. Nếu nó khớp, đoạn mã liên kết với trường hợp đó được thực thi. Sử dụng break để ngăn mã tự động chạy vào trường hợp tiếp theo. Câu lệnh default được sử dụng nếu không tìm thấy kết quả phù hợp.

Ví dụ

<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
    case "red":
        echo "Your favorite color is red!";
        break;
    case "blue":
        echo "Your favorite color is blue!";
        break;
    case "green":
        echo "Your favorite color is green!";
        break;
    default:
        echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>

Kết quả

Your favorite color is red!
52 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản