Câu lệnh if else elseif trong php - php căn bản

48 lượt xem.

Câu lệnh điều kiện if

Câu lệnh if thực hiện một số mã nếu điều kiện là đúng.

Cú pháp

if (điều kiện) {
    mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng
;
}

Ví dụ bên dưới sẽ xuất ra "Chúc một ngày tốt lành!" nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 20:

Ví dụ

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
    echo "Chúc một ngày tốt lành!";
}
?>

Câu lệnh If else trong php

Câu lệnh if....else thực hiện một số mã nếu điều kiện là đúng và một mã khác nếu điều kiện đó là sai.

Cú pháp

if (điều kiện) {
     mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng;
} else {
    mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là sai;
}

Ví dụ bên dưới sẽ xuất ra "Chúc một ngày tốt lành!" nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 20 và "Chúc một đêm ngon lành!" nếu không thì:

Ví dụ

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
    echo "Chúc một ngày tốt lành!";
} else {
    echo "Chúc một đêm ngon lành!";
}
?>

Câu lệnh if ... elseif .... else

Câu lệnh if....elseif...else thực hiện các mã khác nhau cho nhiều hơn hai điều kiện.

Cú pháp

if (điều kiện) {
    mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng;
} elseif (điều kiện) {
    mã sẽ được thực thi nếu điều kiện là đúng;
} else {
    mã sẽ được thực thi nếu tất cả điều kiện là sai;
}

Ví dụ bên dưới sẽ xuất ra "Chúc một buổi sáng tốt lành!" nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 10 và "Chúc một ngày tốt lành!" nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 20. Nếu không, nó sẽ xuất ra "Chúc một đêm ngon lành!":

Ví dụ

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
    echo "Chúc một buổi sáng tốt lành!";
} elseif ($t < "20") {
    echo "Chúc một ngày tốt lành!";
} else {
    echo "Chúc một đêm ngon lành!";
}
?>
48 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản