Các hàm xử lý chuỗi trong php - php căn bản

56 lượt xem.

Chuỗi là một chuỗi các ký tự, như "Hello world!".

Lấy chiều dài của chuỗi

Hàm PHP strlen() trả về độ dài của một chuỗi. Ví dụ dưới đây trả về độ dài của chuỗi "Hello world!":

Ví dụ

<?php
echo strlen("Hello world!"); // Kết quả: 12
?>

Đếm số từ trong chuỗi

Hàm PHP str_word_count()đếm số từ trong một chuỗi:

Ví dụ

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // Kết quả: 2
?>

Đảo ngược chuỗi

Hàm PHP strrev()đảo ngược một chuỗi:

Ví dụ

<?php
echo strrev("Hello world!"); // Kết quả: !dlrow olleH
?>

Tìm kiếm một văn bản cụ thể trong chuỗi

Hàm PHP strpos()tìm kiếm một văn bản cụ thể trong một chuỗi.

Nếu tìm thấy một kết quả phù hợp, hàm sẽ trả về vị trí ký tự của trận đấu đầu tiên. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, nó sẽ trả về FALSE.

Ví dụ bên dưới tìm kiếm văn bản "world" trong chuỗi "Hello world!":

Ví dụ

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // Kết quả: 6
?>

Mẹo: Vị trí ký tự đầu tiên trong chuỗi là 0 (không phải 1).

Thay thế văn bản trong chuỗi

Hàm PHP str_replace()thay thế một số ký tự bằng một số ký tự khác trong một chuỗi.

Ví dụ bên dưới thay thế văn bản "world" bằng "Dolly":

Ví dụ

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // Kết quả: Hello Dolly!
?>
56 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản