Biến và hằng số - php căn bản

43 lượt xem.

Tạo (Khai báo) biến PHP

Các biến là "vùng chứa" để lưu trữ thông tin. Trong PHP, một biến bắt đầu bằng ký hiệu $, theo sau là tên của biến:

Ví dụ

<?php
$text = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;

echo $text;
echo "<br>";
echo $x;
echo "<br>";
echo $x + $y;
?>

Kết quả

Hello world!
5
15.5

Quy tắc cho biến PHP:

  • Biến bắt đầu bằng ký hiệu $, theo sau là tên của biến.
  • Tên biến phải bắt đầu bằng một ký tự hoặc ký tự gạch dưới.
  • Tên biến không thể bắt đầu bằng số.
  • Tên biến chỉ có thể chứa ký tự chữ và số và dấu gạch dưới (Az, 0-9 và _).
  • Tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường ($ age và $ AGE là hai biến khác nhau).

Tạo một hằng số PHP

Để tạo một hằng số, sử dụng hàm define().

Cú pháp

define("Ten_Hang", "Gia_Tri_Hang");

Ví dụ

<?php
define("HOTEN", "Thân Văn Quang Trường");
echo HOTEN;
?>

Kết quả

Thân Văn Quang Trường
43 lượt xem.
Bài viết thuộc series:

PHP Căn Bản